WA, POLITECHNIKA ŚLĄSKA - główny organizator

Wydział Architektury (WA) jest najważniejszym miejscem kształcenia architektów i urbanistów na Górnym Śląsku i jednym z najbardziej znaczących architektonicznych ośrodków naukowych i twórczych w Polsce. Wydział Architektury Politechniki Śląskiej kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Architektów w Politechnice Śląskiej kształcono już od 1949 roku, niemal od samego początku jej powstania (1945). Początkowo w ramach Oddziału Architektury przy Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym, następnie na Wydziale Budownictwa i Architektury i wreszcie od 1977 roku na samodzielnym Wydziale Architektury.
 
Z Wydziałem Architektury kojarzona jest Śląska Szkoła Architektury, która rozwija ideę racjonalizmu i funkcjonalizmu, czerpiąc z tradycji przemysłowego i wielkomiejskiego regionu. „Szkoła” ta tworzy jedno z najsilniejszych i najbardziej interesujących środowisk architektonicznych w Polsce. Od 1996 roku Wydział stał się silnym ośrodkiem kreującym badania jakościowe w architekturze tworząc rozpoznawalną w kraju Śląską Szkołę Badań Jakościowych. Wydział osiąga wysokie notowania w rankingach wśród Wydziałów Architektury w Polsce zarówno w sferze naukowej, jak i dydaktycznej.

MUZEUM ŚLĄSKIE

Zobowiązane dziedzictwem regionu, dynamiką jego dziejów, wielokulturowością i wiodącą rolą przemysłu, przy jednoczesnym uznaniu jego dorobku intelektualnego i artystycznego, Muzeum Śląskie podejmuje się misji kreowania przestrzeni dla dialogu z przeszłością i dokonaniami współczesności w celu głębszego poznawania Śląska, Polski i Europy.

Inspiruje nas dziedzictwo Śląska: jego intelektualny i artystyczny dorobek oraz bogata tradycja wielokulturowości. Usytuowanie muzeum na terenie związanym niegdyś z górnictwem przypomina nam także o znaczącej w regionie roli przemysłu. Byłą kopalnię węgla zamieniliśmy w unikatową kopalnię kultury, udostępniając bogate i różnorodne kolekcje na głębokości 14 metrów pod powierzchnią terenu. W głębi ziemi otwarliśmy Galerię sztuki polskiej 1800-1945, Galerię sztuki polskiej po 1945, Galerię śląskiej sztuki sakralnej oraz Galerię plastyki nieprofesjonalnej. Ogromne emocje i zainteresowanie wzbudza niezwykle ciekawa wystawa „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”. Wyjątkową w skali kraju kolekcję scenografii teatralnej i filmowej prezentuje Centrum Scenografii Polskiej na wystawie „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości”.

Pod ziemią ulokowaliśmy także sale edukacyjne, bibliotekę z czytelnią, audytorium na ponad 320 miejsc, kącik edukacyjny dla dzieci oraz przeznaczoną na wystawy czasowe wyjątkową przestrzeń o wysokości 12,5 m.

Po eksplorowaniu bogactwa głębi Muzeum Śląskiego zachęcamy do spojrzenia na Katowice z innej perspektywy – z tarasu wieży widokowej o wysokości 40 metrów. Z dawnego szybu wyciągowego „Warszawa II” można podziwiać Strefę Kultury oraz panoramę miasta.

Siedziba Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w katowickiej Strefie Kultury wraz z otaczającym go parkiem stanowi doskonałą przestrzeń do debat o regionie, działań edukacyjnych, ale również pokazów filmowych, festiwali muzycznych, turniejów sportowych czy rodzinnych spacerów. Oddajemy w ręce mieszkańców współczesną agorę, gdzie możliwe jest każde spotkanie.

Wnikliwie obserwujemy otaczającą rzeczywistość, jesteśmy wrażliwi na potrzeby mieszkańców regionu i wyzwania współczesności, kreując wydarzenia mające realny wpływ na rozwój miasta i regionu.

Zrodzone z potrzeby mieszkańców i odważnych decyzji Muzeum Śląskie stało się najważniejszym ośrodkiem kultury w regionie, niezwykle istotnym miejscem życia społecznego na Śląsku oraz znaczącym głosem na mapie kulturalnej Polski.

INKSI, UNIWERSYTET ŚLĄSKI - współorganizator

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych (INKSI) powstał w 1991 roku jako Instytut Nauk o Kulturze w ramach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 21 lat później został przemianowany na Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ, co odzwierciedla charakterystykę badań prowadzonych przez pracowników, koncentrujących się na problematyce kulturowej w perspektywie różnych dyscyplin: medioznawstwa, antropologii, komunikologii, estetyki, teatrologii, literaturoznawstwa i filmoznawstwa.
 
Od początku istnienia Instytut współpracuje z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizuje interdyscyplinarne badania kulturowe, konferencje naukowe i sympozja, festiwale sztuki, uczestniczy w prestiżowych przedsięwzięciach wydawniczych, przyczynia się do promocji regionu w kraju i za granicą oraz partycypuje w pracach związanych z rozwijaniem edukacji kulturoznawczej.
 
Historia studiów kulturoznawczych w Uniwersytecie Śląskim sięga połowy lat siedemdziesiątych. Powołanie kierunku kulturoznawstwo wiązało się z podjęciem na szeroką skalę badań nad problematyką kulturową. Krąg zainteresowań badaczy tworzących kulturoznawstwo był podstawą odrębnej propozycji merytorycznej w stosunku do oferty innych kierunków humanistycznych. Przez lata śląskie kulturoznawstwo zyskało swą niepowtarzalną tożsamość, stając się rozpoznawalne jako łączące refleksję antropologiczną z pogłębionymi studiami nad mediami różnych generacji

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Regionalny Instytut Kultury jest instytucją kultury samorządu województwa śląskiego. Instytut został powołany do życia Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016. Placówka powstała z połączenia dwóch istniejących wcześniej instytucji - Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach jest wojewódzką samorządową instytucją kultury o charakterze upowszechnieniowym i naukowo-badawczym. Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie prac badawczych, projektowych, sporządzanie dokumentacji konserwatorskich, tworzenie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej, edukacja kulturowa, organizowanie doskonalenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, promocja kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie badań analizujących stan kultury oraz tworzenie sieci współpracy integrujących podmioty aktywne w sektorze kultury.

RIK Katowice jest wydawcą kwartalnika Fabryka Silesia. Prowadzi badania sektora kultury, oferuje wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji projektów kulturalnych, a także pozyskiwania funduszy na działalność kulturalną. Świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze. Oprócz szkoleń, kursów, warsztatów i projektów RIK organizuje wydarzenia edukacyjne, artystyczne oraz angażuje się w formie współorganizacji i wsparcia merytorycznego w liczne przeglądy, festiwale, konkursy i inne wydarzenia artystyczne i edukacyjne odbywające się na terenie województwa śląskiego.

Oferta RIK skierowana jest do: instytucji kultury, instytucji artystycznych, jednostek samorządu terytorialnego, pracowników szeroko rozumianego sektora kultury i sektora kreatywnego, animatorów, instruktorów, trenerów, twórców indywidualnych i tzw. freelancerów, artystycznych grup nieformalnych, NGO realizujących działania kulturalne, a także do środowiska akademickiego.