Courtesy of CERTAIN MEASURES

SAUL 2023: REVISIONS AND VISIONS, DIAGNOSIS, CHALLENGES

KATOWICE 29.06 – 01.07.2023

In many sources devoted to contemporary cultures and world economies, the changes taking place in recent decades, which are based on digital innovations, are often referred to as the fourth technological revolution. It is characterized by the widespread automation of manufacturing processes, data processing and exchange, new ways of working and the roles of people in the economy. Although societies are still getting used to the transformation mentioned above, it has already received criticism and a new version sanctioned in official policies and documents (e.g. of the European Union), referred to as transformation 5.0.

The latest version is focused on three main pillars: human-centric, sustainable and resilient. The basis of version 5.0 are recently diagnosed crises, primarily social, spatial and ecological ones, which were caused or intensified by the fourth industrial revolution and cannot be solved within the framework of the tools it offers.

During this year’s conference, we want to examine the situation of culture, science, education and inter-institutional cooperation in the contexts mentioned above, of crises, challenges and technological revolutions. We want to study the spatial and environmental effects of these revolutions and the predictions for the future. We are interested in looking at the conditions of “doing” science, education and cooperation with the environment that representatives of individual scientific disciplines and practitioners are currently facing and will face (by choice or necessity) in the face of the progressive digitization of the economy. We would like to ask a question about the role and level of interdisciplinarity in designing the broadly understood living environment and assess to what extent it allows the well-being of organisms living in it to be maintained.

Conference languages: Polish and English.

Registration form: https://forms.gle/At2tahoQ4VoTaq4E8

Submissions of individual speakers and panels of speakers, along with a proposed topic: June 21.

Conference formula: roundtable discussions, but speeches with presentations are also welcome.

PARTICIPATION IN THE CONFERENCE IS FREE OF CHARGE.

Key-speakers  (stationary): Andrew Witt (Harvard University), Michael Fowler (TU Berlin), Jordan Lacey (RMIT University in Melbourne).

Andrew Witt’s open lectures registration (June 29, 13.00 and 17.00) available at the link: https://us.edu.pl/event/spotkania-z-prof-andrew-wittem-z-harvard-university/
Link to register is also available under the link: https://forms.gle/Tmb81nrd3wgUvLV79
Michael Fowler’s open lectures registration (June 30, 15.15 and 4.07, 12.00) available at the link: https://forms.gle/9WxzpRG468tzXnLr7
Jordan Lacey’s open lectures registration: https://forms.gle/kjsdLtH9zU2EqstPA

SAUL 2023: REWIZJE I WIZJE,
DIAGNOZY, WYZWANIA

KATOWICE 29.06 – 01.07.2023

W wielu źródłach poświęconych współczesnym kulturom oraz gospodarkom światowym przemiany zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach, u podstaw których leżą innowacje cyfrowe,  określane są często mianem czwartej rewolucji technologicznej. Charakterystyczne dla niej są powszechna automatyzacja procesów wytwórczych, przetwarzania i wymiany danych, nowe sposoby pracy i role ludzi w gospodarce.

Chociaż oswajanie się społeczeństw ze wspomnianą transformacją nadal trwa, doczekała się na już krytyki oraz usankcjonowanej w oficjalnych politykach i dokumentach (np. Unii Europejskiej) nowej wersji, określanej mianem transformacji 5.0. Nowa wersja skoncentrowana jest wokół trzech głównych filarów: zorientowaniu na człowieka (ang. human-centric), zrównoważonym rozwoju (ang. sustainable) oraz odporności na kryzysy (ang. resilient). U podstaw wersji 5.0 leżą zdiagnozowane w ostatnich czasach kryzysy, szczególnie społeczne, przestrzenne oraz ekologiczne, które przez czwartą rewolucję przemysłową zostały spowodowane lub spotęgowane, a które w ramach oferowanych przez nią narzędzi nie mogą być rozwiązane. 

Podczas tegorocznej konferencji chcemy przyjrzeć się sytuacji kultury, nauki, edukacji oraz współpracy międzyinstytucjonalnej w wymienionych powyżej kontekstach kryzysów, wyzwań i rewolucji technologicznych. Chcemy zbadać przestrzenne i środowiskowe skutki tych rewolucji oraz  prognozy na przyszłość. Interesuje nas spojrzenie na warunki „uprawiania” nauki, edukacji oraz współpracy z otoczeniem, z jakimi przedstawiciele poszczególnych dyscyplin naukowych oraz praktycy mierzą się obecnie i będą się mierzyć (z wyboru lub konieczności) w obliczu postępującej cyfryzacji gospodarki. Pragniemy zadać pytanie o rolę i poziom interdyscyplinarności w projektowaniu szeroko rozumianego środowiska życia oraz ocenić w jakim stopniu umożliwia ono zachowanie dobrostanu organizmów w nim żyjących.

Języki konferencji: polski i angielski.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/At2tahoQ4VoTaq4E8

Zgłoszenia indywidualnych mówców oraz paneli mówców, wraz z proponowanym tematem: 21 czerwiec.
Formuła konferencji: przede wszystkim dyskusje w tzw okrągłych stołach, ale wystąpienia referatowe z prezentacjami również mile widziane.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST NIEODPŁATNY.

Goście zagraniczni którzy uczestniczyć będą stacjonarnie: Andrew Witt (Harvard University), Michael Fowler (TU Berlin), Jordan Lacey (RMIT University in Melbourne).

Wykłady otwarte  Andrew Witta – dwa – planowane  (oba ) na 29 czerwca. Opis sylwetki naukowca dostępny pod linkiem: https://us.edu.pl/event/spotkania-z-prof-andrew-wittem-z-harvard-university/
Link do zapisów na dwa wykłady otwarte (29 czerwca, godz. 13.00 oraz 17.00) pod linkiem:
Link do zapisów umieszczony jest również na stronie z opisem sylwetki naukowca.
Link do zapisów na wykłady otwarte Michaela Fowlera (30 czerwca, godz. 15.15 oraz 4 lipca, godz. 12.00) pod linkiem:https://forms.gle/9WxzpRG468tzXnLr7
Link do zapisów na wykład otwarty Jordana Lacyegohttps://forms.gle/kjsdLtH9zU2EqstPA
The lectures were carried out as part of the following projects financed by the Metropolis GZM under the “Metropolitan Science Support Fund” program in 2022-2024:

Project 1.
The use of sound in the design of urban spaces, teaching, multimedia and activities in response to intercultural and social challenges. Project in cooperation with Dr. Michael Fowler (Technische Universität Berlin)
Project 2. Analysis of the educational process and scientific research in the context of the needs of the labor market and business partners. Project carried out in cooperation with prof. Andrew Witt from Harvard University.
Project 3. Analysis of the educational process, scientific research and design in the context of responding to social needs, ecology and business partners. The project was carried out in cooperation with Dr. Jordan Lacey (RM MIT, Melbourne, Australia).

Wykłady realizowane były w ramach następujących projektów sfinansowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2022–2024”:

Projekt 1. Wykorzystanie dźwięku w projektowaniu przestrzeni urbanistycznych, dydaktyce, multimediach oraz działaniach będących odpowiedzią na wyzwania międzykulturowe i społeczne. Projekt we współpracy z dr. Michaelem Fowlerem (Technische Universität w Berlinie)
Projekt 2. Analiza procesu kształcenia oraz badań naukowych w kontekście potrzeb rynku pracy i partnerów biznesowych. Projekt realizowany we współpracy z prof. Andrew Wittem z Harvard University.
Projekt 3. Analiza procesu kształcenia oraz badań naukowych i designu w kontekście odpowiedzi na potrzeby społeczne, ekologii, oraz partnerów biznesowych. Projekt realizowany we współpracy z dr.Jordanem Lacey ( RM MIT, Melbourne, Australia).